BETA

This is a new website that we're testing. Please give us some feedback on our external survey.

Language: English / Gàidhlig

Skip to main content
Loading…

Làrach-lìn ùr Phàrlamaid na h-Alba

Tha sinn a’ dèanamh deuchainn air an làraich-lìn ùr aig an àm seo agus tha obair a’ leantainn oirre. Tha fiosrachadh ann mu:

  • Buill Pàrlamaid na h-Alba (BPA) 
  • Bilean agus seann bhilean bhon t-seisean seo
  • Tar-sgrìobhaidhean airson coinneamhan seòmair agus comataidh airson an t-seisein seo
  • Ceistean sgrìobhte agus am freagairtean airson an t-seisein seo

Mur eil an rud a tha thu a’ lorg an seo, faodaidh tu làrach-lìn Parliament.scot a chleachdadh’.

 

Find MSPs by postcode

Lorg an còd-puist agad air lorgaire a’ Phuist Rìoghail

A' cur fios thugainn

Fòn: 0131 348 5000 no 0800 092 7500 (fòn an-asgaidh).

Ma tha thu ag iarraidh bruidhinn ri cuideigin sa Ghàidhlig: 0131 348 5395. Fosgailte 9m gu 5f, Diluain gu Dihaoine.

Pàrlamaid na h-Alba air Twitter

Pàrlamaid na h-Alba @ParlAlba

A' dol air adhart san t-seòmar an-dràsta: ◼ Aithisean Ministreil air buannachdan Sgìrean Leasachaidh Eaconamach St… https://t.co/39ANnCIGLd